Eens doorbroken, blijft doorbroken

Mr. Tzivya Wegener-Belinfante, Stibbe N.V.

De WWZ wordt niet voor niets ook wel de ‘Flexwet’ genoemd. Een van de doelstellingen is verbetering van de rechtspositie van flexwerkers. Hoewel een deel van de flexmaatregelen in de WWZ al op 1 januari in werking trad, volgen de meest spraakmakende wijzigingen voor flexwerkers op 1 juli. Voor het eerst krijgen werknemers wier arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet ook recht op een ontslagvergoeding, de transitievergoeding. Daarnaast verandert de ketenregeling, waardoor nog maar gedurende twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten. Om de keten te doorbreken, moet een tussenpoos van meer dan zes maanden in acht worden genomen. Kort gezegd, 3-3-3 wordt 3-2-6.

Deze maatregelen leiden tot verhitte discussies. Maar als het overgangsrecht van de ketenregeling ter sprake komt, verstomt het debat. Het overgangsrecht is erg technisch en ook maar tijdelijk. Die desinteresse is gevaarlijk, want hierdoor kunnen belangrijke wijzigingen over het hoofd worden gezien.

Meer lezenEens doorbroken, blijft doorbroken

Artikel 669 lid 6 vormt 8¾ dwingend recht

Artikel 669 lid 6 staat toe dat voor de a-grond wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel indien in de cao voor de toestemmingsprocedure een onafhankelijke commissie is aangewezen. De Nota naar aanleiding van het verslag van 3 februari 2014 (p. 131/132) stelt dat het feit dat de werkgever gebonden is aan de betreffende cao bepalend is voor de te volgen rechtsgang. Het is de werkgever die om toestemming moet vragen voor opzegging. Het enkele feit dat de werknemer niet direct, door lidmaatschap of door avv gebonden is aan de cao, doet daar niet aan af.

In de literatuur treft men de gedachte dat het gaat om driekwart dwingend recht. In het verlengde daarvan is de redenering dat de werknemer aan de cao welke een onafhankelijke cao-commissie regelt, gebonden dient te zijn. Dat is een misvatting.

Meer lezenArtikel 669 lid 6 vormt 8¾ dwingend recht

De rechtspositie van de oudere werknemer onder de WWZ

Mr. Björn Schouten – Boontje Advocaten

De WWZ voor jong en oud

Toen ik de Wet Werk en Zekerheid voor het eerst onder ogen kreeg, betrapte ik mij op de gedachte: “Moet dat nou? Heb ik het net een beetje onder de knie, wordt de hele boel omgegooid.” Een gedachte die – zo stel ik mij voor – veel jongere collega arbeidsrechtjuristen, bekend zal voorkomen. Inmiddels ben ik er stellig van overtuigd, dat de wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015 voor de jongere juristen juist veel uitdagingen brengt. Aan ons jongeren komt de schone taak toe om een stempel te drukken op de rechtsontwikkeling die de komende jaren tot stand moet komen. Maar de inwerkingtreding van de WWZ geeft genoeg aanleiding om ook de overzijde van de arbeidsmarkt onder de loep te nemen. De wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015 is namelijk van grote invloed op de rechtspositie van de oudere werknemer. Ik benoem de belangrijkste wijzigingen.

Meer lezenDe rechtspositie van de oudere werknemer onder de WWZ