Concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd nog steeds mogelijk

In de uitspraak van 23 juli 2015 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen stand hield omdat de werkgever er niet in was geslaagd aan te tonen dat zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever het concurrentiebeding noodzakelijk maakten. Daags na de publicatie van deze uitspraak berichtten veel media dat het overeenkomen van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd niet meer mogelijk zou zijn. Die conclusie gaat echter te kort door de bocht…

Meer lezenConcurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd nog steeds mogelijk

Eens doorbroken, blijft doorbroken

Mr. Tzivya Wegener-Belinfante, Stibbe N.V.

De WWZ wordt niet voor niets ook wel de ‘Flexwet’ genoemd. Een van de doelstellingen is verbetering van de rechtspositie van flexwerkers. Hoewel een deel van de flexmaatregelen in de WWZ al op 1 januari in werking trad, volgen de meest spraakmakende wijzigingen voor flexwerkers op 1 juli. Voor het eerst krijgen werknemers wier arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet ook recht op een ontslagvergoeding, de transitievergoeding. Daarnaast verandert de ketenregeling, waardoor nog maar gedurende twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten. Om de keten te doorbreken, moet een tussenpoos van meer dan zes maanden in acht worden genomen. Kort gezegd, 3-3-3 wordt 3-2-6.

Deze maatregelen leiden tot verhitte discussies. Maar als het overgangsrecht van de ketenregeling ter sprake komt, verstomt het debat. Het overgangsrecht is erg technisch en ook maar tijdelijk. Die desinteresse is gevaarlijk, want hierdoor kunnen belangrijke wijzigingen over het hoofd worden gezien.

Meer lezenEens doorbroken, blijft doorbroken

Artikel 669 lid 6 vormt 8¾ dwingend recht

Artikel 669 lid 6 staat toe dat voor de a-grond wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel indien in de cao voor de toestemmingsprocedure een onafhankelijke commissie is aangewezen. De Nota naar aanleiding van het verslag van 3 februari 2014 (p. 131/132) stelt dat het feit dat de werkgever gebonden is aan de betreffende cao bepalend is voor de te volgen rechtsgang. Het is de werkgever die om toestemming moet vragen voor opzegging. Het enkele feit dat de werknemer niet direct, door lidmaatschap of door avv gebonden is aan de cao, doet daar niet aan af.

In de literatuur treft men de gedachte dat het gaat om driekwart dwingend recht. In het verlengde daarvan is de redenering dat de werknemer aan de cao welke een onafhankelijke cao-commissie regelt, gebonden dient te zijn. Dat is een misvatting.

Meer lezenArtikel 669 lid 6 vormt 8¾ dwingend recht

De rechtspositie van de oudere werknemer onder de WWZ

Mr. Björn Schouten – Boontje Advocaten

De WWZ voor jong en oud

Toen ik de Wet Werk en Zekerheid voor het eerst onder ogen kreeg, betrapte ik mij op de gedachte: “Moet dat nou? Heb ik het net een beetje onder de knie, wordt de hele boel omgegooid.” Een gedachte die – zo stel ik mij voor – veel jongere collega arbeidsrechtjuristen, bekend zal voorkomen. Inmiddels ben ik er stellig van overtuigd, dat de wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015 voor de jongere juristen juist veel uitdagingen brengt. Aan ons jongeren komt de schone taak toe om een stempel te drukken op de rechtsontwikkeling die de komende jaren tot stand moet komen. Maar de inwerkingtreding van de WWZ geeft genoeg aanleiding om ook de overzijde van de arbeidsmarkt onder de loep te nemen. De wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015 is namelijk van grote invloed op de rechtspositie van de oudere werknemer. Ik benoem de belangrijkste wijzigingen.

Meer lezenDe rechtspositie van de oudere werknemer onder de WWZ

Ontslagvergoedingen in de WWZ: waar zit nog de ruimte voor redelijkheid?

Inleiding

Met ingang van 1 juli 2015 verdwijnen zowel de ontbindingsvergoeding op basis van de kantonrechtersformule als de schadevergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag uit het ontslagrecht. Hiervoor in de plaats komt een tweetal nieuwe ontslagvergoedingen, te weten een transitievergoeding en een aanvullende billijke vergoeding. De transitievergoeding is een forfaitair bedrag waarvan de hoogte niet afhankelijk is van de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever en werknemer, terwijl de aanvullende billijke vergoeding uitsluitend kan worden toegekend indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Door dit “muizengaatje” zoals het ernstig verwijtbaar handelen inmiddels is gaan heten, zal – althans dit is getuige de memorie van toelichting de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever– slechts sporadisch worden gekropen, bijvoorbeeld in de uitzonderlijke situatie dat een werknemer seksueel is geïntimideerd, wordt gediscrimineerd of mishandeld. Deze constatering leidt ertoe dat in het ontslagvergoedingsrecht na 1 juli 2015 maatwerk schier onmogelijk lijkt. Het gevolg hiervan is dat zowel de werkgever die zich als goed werkgever opstelt als de werkgever die zich als slecht, doch net niet ernstig verwijtbaar werkgever opstelt van een werknemer afscheid kan nemen met uitsluitend betaling van de transitievergoeding. De ruimte voor maatwerk door de rechter lijkt geheel verdwenen, of, om het anders te stellen, ongelijke gevallen zullen vanaf 1 juli 2015 gelijk worden behandeld. Een grote criticaster zou hiermee wellicht zelfs kunnen concluderen dat het nieuwe ontslagvergoedingsrecht wel eens in strijd met artikel 1 van de Grondwet zou kunnen zijn. Uiteraard rijst hiermee direct de vraag of er wellicht (creatieve) oplossingen kunnen worden gevonden om alsnog maatwerk in het ontslagvergoedingsrecht te kunnen leveren en daarmee de redelijkheid te behouden. Ik schets voor u een aantal opties.

Meer lezenOntslagvergoedingen in de WWZ: waar zit nog de ruimte voor redelijkheid?

Het onbedoelde effect van de WWZ

Gisteren is in de Tweede Kamer unaniem het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Daarmee is tevens (opnieuw) een stukje ‘Reparatiewet WWZ’ aangenomen. De minister had namelijk een week eerder, bij Tweede nota van wijziging bij de WAS, gehoor gegeven aan de oproep in de Tweede Kamer het ‘probleem van de seizoensarbeiders’ op te lossen.

Meer lezenHet onbedoelde effect van de WWZ

Alle begin is moeilijk…

Alle begin is moeilijk…

Het aftellen is begonnen. Over iets meer dan drieënhalve maand treedt een van de grootste wetswijzigingen op het terrein van het ontslagrecht in. Vertrouwde terminologie als ‘kennelijk onredelijk ontslag’, ‘685-procedure’ en ‘Kantonrechtersformule’ behoren straks voorgoed tot het verleden. Daarvoor in de plaats komen nieuwe begrippen als ‘transitievergoeding’, ‘opzegging met instemming’, ‘redelijke grond voor ontslag’ en ‘hoger beroep van de ontbindingsprocedure’. Dit betekent dat

Meer lezenAlle begin is moeilijk…