Per 1 april 2016 is de CAO VVT geëindigd: wat nu?

De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden over de nieuwe cao VVT. Helaas is het de cao-partijen niet gelukt om voor 1 april 2016, de datum waarop de cao is geëindigd, nieuwe afspraken met elkaar te maken.

De vraag is wat dit nu betekent. Heeft de werknemer nu recht op de transitievergoeding en wachtgeld? Of op één van de twee? En wat als nu een nieuw sociaal plan wordt afgesloten?

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding: wachtgeld en/of de transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is als overgangsregeling het Besluit overgangsrecht transitievergoeding in werking getreden. Doel van dit besluit is voorkomen dat de werknemer zowel recht heeft op wachtgeld als een transitievergoeding.

In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve afspraken en overige afspraken die vóór 1 juli 2015 zijn gemaakt. Collectieve afspraken zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de werkgever of verenigingen van werkgevers en verenigingen van werknemers (vakbonden) over vergoedingen of voorzieningen in een sociaal plan of in een cao. Overige afspraken zijn bijvoorbeeld individueel op voorhand overeengekomen afvloeiingsregelingen.

Voor collectieve afspraken, waar de wachtgeldregeling in de cao VVT ook onder valt, geldt dat deze voorgaan op de transitievergoeding. Voor alle overige afspraken geldt dat de werknemer mag kiezen tussen de transitievergoeding of de lopende afspraak.

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding voorziet ook in een regeling als de cao stilzwijgend wordt verlengd of de cao-bepalingen nawerken. In dat geval heeft de werknemer ook alleen recht op de voorziening in de cao en niet op de transitievergoeding.

De cao VVT is per 1 april 2016 geëindigd en werkt nu na. Dit betekent dat een werknemer, tot een nieuwe cao tot stand is gekomen, alleen recht heeft op wachtgeld en niet op de transitievergoeding. Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding voorziet dus in een duidelijke regeling.

De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn aan het onderhandelen over een nieuw cao. In deze cao wordt de wachtgeldregeling vervangen door een regeling die in lijn is met de transitievergoeding. Er zijn vier afspraken voor verder overleg ingepland en partijen hopen uiterlijk 21 juni 2016 tot overeenstemming te komen zodat de nieuwe cao per 1 juli 2016 in werking treedt. Per deze datum eindigt ook de overgangsregeling voor collectieve afspraken.

Het sociaal plan en het maken van nieuwe afspraken

Voor bestaande sociale plannen overeengekomen met de vakbond vóór 1 juli 2015, geldt dat deze worden gerespecteerd tot uiterlijk 1 juli 2016. Voor sociale plannen die niet met een vakbond overeen zijn gekomen geldt een keuzerecht met inachtneming van het bepaalde in de cao VVT.

Werkgevers die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuw sociaal plan moeten rekening houden met de nieuwe cao-regeling om te voorkomen dat de werknemer straks zowel aanspraak kan maken op ‘transitievergoeding’ in de cao en de regeling op grond van het sociaal plan.

De partijen die afspraken maken over een nieuw sociaal plan die ingaat vóór 1 juli 2016 maar eindigt na 1 juli 2016 moeten afspraken maken om een samenloop van beide regelingen te voorkomen.

Dymphy Schuurman
Advocaat arbeidsrecht
schuurman@tenholternoordam.nl

Bericht geplaatst op 4 mei 2016 om 13:49

Plaats een reactie